Wsparcie

Dziękujemy Państwu za wybór najwyższej jakości urządzeń firmy Microlab Technology.

Przed włączeniem urządzenia należy zapoznać się z załączoną Instrukcją Obsługi oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę czy Karta Gwarancyjna została poprawnie wypełniona (data, podpis i pieczęć sprzedawcy).

Urządzenia marki Microlab, nabyte w oficjalnej sieci dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji.

Szczegółowe warunki gwarancji:

W razie stwierdzenia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem nabytych urządzeń, prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Microlab Technology w kraju, w którym został dokonany zakup produktu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:

 1. Zachowaj Instrukcję Obsługi w celu wykorzystania w przyszłości.

 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami/zaleceniami wymienionymi w Instrukcji Obsługi.

 3. Urządzenia powinno być zasilane tylko i wyłącznie ze źródeł prądu o parametrach zgodnych z oznaczeniami umieszczonymi z tyłu urządzenia przy wyjściu kabla zasilającego oraz w Instrukcji Obsługi.

 4. Kable zasilające powinny być ułożone w taki sposób, aby nie były narażone na uszkodzone przez przechodzące osoby.

 5. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł wytwarzających ciepło takich jak: grzejniki, piece oraz inne urządzenia wytwarzające energie cieplną.

 6. Nie wolno rzucać lub potrząsać urządzeniem.

 7. Nie wolno trzymać w pobliżu żadnych substancji płynnych, które mogą zostać rozlane na urządzenie, może to skutkować różnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa oraz zniszczeniem urządzenia.

 8. W celu ochrony słuchu i wzroku nie należy odtwarzać dźwięków zbyt głośno przez długi okres czasu.

 9. Odłącz urządzenie podczas burzy oraz gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu.

 10. Montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi w Instrukcji Obsługi.

 11. Urządzenie ustawiać tylko na stabilnych i wytrzymałych na obciążenie powierzchniach.

 12. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć kabel zasilający od urządzenia. Wskazane jest czyszczenie suchą tkaniną. W razie korzystania ze środka czyszczącego w aerozolu, nie należy rozpylać środka bezpośrednio na urządzenie, lecz na tkaninę.

 13. Nie przeprowadzaj samodzielnych napraw. Otwarcie tylniej pokrywy może powodować pogorszenie parametrów akustycznych oraz może spowodować porażenie prądem. 

 14. Wszelkie prace serwisowe mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany personel (autoryzowany serwis Microlab Technology).

W razie wystąpienie problemów z urządzeniem:

Problem Rozwiązanie
Brak dźwięku

Sprawdź, czy prawidłowo działa źródło dźwięku.

Sprawdź, czy są właściwie podłączone przewody pomiędzy źródłem dźwięku a kolumnami.

Sprawdź, czy regulator głośności jest ustawiony na właściwym poziomie.

Brak dźwięku z jednego lub wszystkich satelitów

Sprawdź, czy przewody satelitów są dobrze podłączone.

Upewnij się, że złącze źródła dźwięku jest prawidłowo podłączone.

Słychać szum statyczny przy obracaniu pokrętła regulatora głośności

Najpierw wyłącz źródło dźwięku, a następnie obróć naprzemiennie (lewo/prawo) kilka razy regulator głośności. Szum statyczny jest spowodowany kurzem i zwykłe obracanie regulatorem spowoduje jego usunięcie.

Do jakich urządzeń można podłączyć?

Głośniki można podłączyć do różnych źródeł odtwarzających dźwięk, takich jak: komputer PC, notebook, odtwarzacz CD/DVD oraz inne urządzenia multimedialne wyposażone w złącze 3.5 mm stereo.

Dźwięk jest zniekształcony

Sprawdź, czy odtwarzany plik nie jest uszkodzony, spróbuj odtworzyć inny utwór.

Sprawdź jakość dźwięku przy mniejszym natężeniu głośności.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

Sprawdź, czy są jakieś przeszkody na drodze sygnału z pilota zdalnego sterowania.

Sprawdź, czy bateria w pilocie zdalnego sterowania nie jest rozładowana.

Gdzie można umieścić głośniki?

Kolumny mają zabezpieczenie elektromagnetyczne, więc mogą być rozmieszczone w pobliżu telewizora, monitora oraz innych urządzeń elektronicznych nie powodując zakłóceń w ich działaniu.

Jeżeli problem nie został rozwiązany, proszę skontaktować się z dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem w kraju, w którym urządzenie zostało zakupione.

Przedsiębiorstwo Microlab Technology przywiązuję szczególną uwagę do kontroli jakości produkowanych urządzeń oraz docenia opinie swoich Klientów. Z wdzięcznością odbieramy Wasze komentarze i sugestie, aby móc doskonalić właściwości oraz jakość naszych produktów.

Wszelkie uwagi oraz sugestie proszę kierować poprzez zakładkę Kontakt.